FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE I CZECH REPUBLIC I 13. - 14. 7. 2018

Propozice závodu

II. ročník Firefighter Combat Challenge Czech - Jihlava 2018

Jsou tři extrémně tvrdé věci: ocel, diamant a poznat sám sebe. 
Benjamin Franklin

I. Všeobecná ustanovení

 • Hlavní pořadatel: MPG Argo,s.r.o
 • Spolupořadatel: FCC & TFA TEAM HIGHLANDS, Z.S.
   
 • Datum konání: 13. - 14.7.2018
   
 • Místo konání: Jihlava, Březinovy sady, 586 01 Jihlava - amfik.cz
 • Registrace závodníků: od 21.5.2018
 • Zahájení soutěže: 13.7.2018 11:00 hodin


Pořadatel si vyhrazuje stanovit pořadí soutěžícího a určuje dráhu. Dráha je náhodná a nejde měnit v závislosti na preferencích a nebo na požádání soutěžícího. Soutěžícím budou přidělena startovní čísla, podle kterých budou startovat dle plánu závodu. Další soutěžící je povinen se dostavit do prostoru startu 20 minut před startem v plné výzbroji. Soutěžící, který nebude ve vyhrazeném prostoru, bude diskvalifikován.

Trať závodu je postavena paralelně pro postup dvou závodníku v rozběhu.


 

II. Zařízení a osobní výzbroj

Izolační dýchací přístroj je dodán pořadatelem soutěže. Každý soutěžící soutěží ve své vlastní výzbroji, oblek, přilba a obuv. Oblečení je v souladu s EN 469 ( Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče), přilba určena na požáry ve stavbách a uzavřených prostorech ČSN EN 443, (může být použita i vyřazená nebo historická přilba, která ale v dané době splňovala výše uvedená kritéria) obuv holeňová určená pro hasiče EN 15090. Rukavice pro hasiče EN 659+A1.


Rozhodčí mohou zkontrolovat výstroj v průběhu soutěže. Jejich rozhodnutí týkající se použití výstroje je konečné. V případě soutěžících ze zemí mimo Evropskou unii, výstroj musí být v souladu s platnými normami v dané zemi.

V případě nedodržení výše uvedených požadavků může být soutěžící diskvalifikován i po ukončení soutěže - konečná rozhodnutí udává hlavní rozhodčí soutěže.

Otázky týkající se výstroje musí být předloženy hlavnímu rozhodčímu před startem soutěže.


Popis dráhy

Start

Před začátkem pokusu startér velí na „ na místě“ – „pozor“ a na zvukový signál soutěžící odstartuje. Povolen je jeden chybný start, druhý chybný start znamená diskvalifikaci.


Vynesení hadic

Soutěž začíná u paty věže, hadice sbalená do harmoniky v obalu o hmotnosti 19 kg je položena před startovní čáru, které se nesmí dotýkat. Při pokynu startéra „ na místa“ soutěžící zaujme pozici, aniž by se dotýkal hadice. Dotknout se hadice může soutěžící až poté co je odstartováno zvukovým signálem. Po odstartování soutěžící libovolně uchopí připravenou hadici a vyběhne do 3NP kde soutěžící odloží hadici do připraveného boxu, hadice nesmí přesahovat půdorys boxu. Hadice ani box nesmí být použity jako schod pro další disciplínu.


Vytažení hadic

Hadice sbalené do kotouče o hmotnosti 19 kg v obalu jsou zavěšeny na laně o průřezu 15 mm. Lano je přivázáno za podestu ve 3NP, spodní část kotouče se dotýká země. Disciplína je považována za ukončenou, pokud jsou hadice vytaženy na věž a přehozem přes zábradlí uloženy do boxu. Diskvalifikace soutěžící bude provedena za ztrátu kontroly, prokluz o více než jednu vzdálenost výšky patra, pád hadice z věže, pokud se hadice budou kutálet po schodech, tak i za vytvoření překážky soupeři. Pokud hadice přesahuje půdorys boxu bude udělena 2 sekundová penalizace. Tento úkol musí být splněn za méně jak 3 minuty, poté následuje diskvalifikace. Během sestupu z věže soutěžící se musí dotýkat zábradlí a šlápnout na každý schodišťový stupeň, každé nedotknutí se schodišťového stupně má za následek penalizace 2 sekundy.


Kaiser box

Pro splnění disciplíny musí soutěžící přemístit pomocí úderů kladiva závaží na konec dráhy v Kaiser Boxu a to tak, že dolními končetinami stojí obkročmo nad vodící kolejnicí. V případě vstupu soutěžícího do prostoru vodící plochy závaží je soutěžící diskvalifikován. Je zakázáno závaží tlačit, páčit, nebo táhnout. Je povoleno dotknout se závaží pouze hlavou kladiva. Za každý úder jinou částí kladiva je udělena 5 sekundová penalizace. Rukojeť palice nesmí přijít do kontaktu se závažím. Obě ruce musí být položeny na rukojeti palice za ryskou. Pokud soutěžící ukončí pokus dříve, než závaží dosáhne konce dráhy, je za každých chybějících 2,5 cm udělena 2 sekundová penalizace. Po ukončení pokusu soutěžící odloží, může i odhodit kladivo na podložku o rozměrech 60 x 90 cm. Kladivo se musí jakoukoliv částí dotýkat podložky. V případě porušení tohoto pravidla se uděluje 2 sekundová penalizace.


Slalom a natažení vodního vedení

Soutěžící proběhne slalomovou dráhu mezi užely na vzdálenost 43 m. Nesmí dojít ke zkrácení dráhy a shození kuželu. Pokud dojde ke zkrácení dráhy nebo shození kuželu bude udělena penalizace 10 sekund. Kuželu je povoleno se dotknout. V případě shození a následného zvednutí závodníkem je tato oprava považována za dostatečnou časovou penalizaci (10 sekund se neuděluje-týká se pouze shození a zvednutí kužele, ne krácení dráhy). Po proběhnutí slalomové dráhy soutěžící uchopí proudnici, která je napojená na zavodněné hadicové vedení. Zavodněný proud roztáhne pro tuto činnost určenou dráhu.
Jakmile soutěžící proběhne kyvnými dveřmi, může otevřít proudnici a pomocí vodního proudu shodí terč. Pokud soutěžící otevře proudnici dříve a vodní proud vystříkne, než protne hranici kyvných dveří je udělena 2 sekundová penalizace. Pokud nedojde k sestřelení terče následuje penalizace 10 sekund. Po sražení terče soutěžící uzavře proudnici a odloží na zem. Proudnice může být i odhozena. Pokud nedojde k úplnému uzavření proudnice musí se soutěžící vrátit a zavřít proudnici. Pokud se proudnice otevře nárazem o zem, není to trestné a proudnici uzavírá organizátor a soutěžící pokračuje k figuríně bez postihu.


Transport figuríny

Soutěžící uchopí a zvedne figurínu o hmotnosti 80 kg a tažením pozadu k cíli ji přemístí do cíle. Minimálně paty figuríny se v průběhu transportu musí dotýkat povrchu. Pokus je ukončen až soutěžící a paty figuríny protnou cílovou čáru. Přenášení figuríny není dovoleno. Pokud soutěžící vybočí z vyhrazené dráhy, nebo figurínu uchopí za oblečení nebo popruhy na figuríně, za každé porušení bude udělena 5 sekundová penalizace. Za jakýkoliv kontakt se soupeřem je závodník diskvalifikován. Hlavní rozhodčí má právo přerušit pokus, pokud se domnívá, že stav závodníka neumožňuje bezpečně pokračovat v soutěži. Na konci soutěže je zakázáno odhazovat figurínu, odkládá se narovnáním loktů (vypadnutí z úchopu nebo svalení se s figurínou na zem).


Každý soutěžící je zodpovědný za dokončení každého úkolu. Ve vzácných případech, kdy technická četa, nebo soupeř vytvoří překážku, může rozhodčí povolit nápravu skutku – odpočet času, nebo opakování pokusu.


Časový limit pro dokončení

 • muži: 4 minuty
 • ženy: 6 minut


Pokud časový limit překročí, pokus bude ukončen a soutěžící bude diskvalifikován bez ohledu na to, kde je a jak blízko k cílové čáře se nachází.


Kategorie jednotlivci

 • Muži open
 • Muži do 30 let
 • Muži 31 - 40 let
 • Muži 41 - 45 let
 • Muži nad 45 let
 • Ženy
   

Dráha je bez jakýchkoliv úprav shodná pro všechny kategorie!


Souhrn penalizací

Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je:

 • Nedostavení se na start.
 • Běh na špatné dráze.
 • Pokud dojde k pádu hadic z věže.
 • Pokud dojde ke kutálení hadic v kotouči z věže nebo pádu.
 • Pokud závodník nevytáhne hadice na věž v časovém limitu.
 • Narušení dráhy druhého soutěžícího překročením dělící čáry.
 • Jakýkoliv kontakt se soupeřem na dráze.
 • Pokud závodník nedokončí pokus v časovém limitu.
 • Vynechání disciplíny.
 • Nesportovní chování.
 • Použití neschválené výstroje.
 • Úmyslné zničení Challenge zařízení.

 

Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:

 • Pokud bude při vytažení hadic použit box nebo hadice jako schod.
 • Pokud dojde ke zkrácení dráhy nebo shození kuželu.
 • Nedotažení hadice do konečné zóny.
 • Pokud nedojde k sestřelení terče.
 • Neoprávněná osoba na dráze.

 

Důvodem k postihu soutěžícího 5 trestnými vteřinami je:

 • Předčasný start.
 • Pokud dojde ke kontaktu rukojeti palice se závažím je každý takový úder penalizován.
 • Za každý neproběhnutý kužel u slalomu.
 • Pokud soutěžící vybočí z vyhrazené dráhy při tažení figuríny.
 • Uchopení figuríny jinak než je předepsáno.

 

Důvodem k postihu soutěžícího 2 trestnými vteřinami je:

 • Pokud hadice přesahuje půdorys boxu.
 • Pokud hadice v kotouči není umístěna v boxu.
 • Pokud dojde k odhození hadice ve 3NP dříve než závodník došlápne jednou nohou na podestu.
 • Za každý vynechaný schod při sestupu z věže.
 • Pokud se palice nedotýká podložky.
 • Za každých 2,5 cm nedotlačeného závaží v Kaiser boxu.
 • Pokud závodník začne stříkat před proběhnutím dveřmi.
 • Pokud závodník neuzavře proudnici.
 • Pokud při průchodu cílovou čárou nemá figurína paty v kontaktu se zemí.

 

Protesty

 • Všechny protesty týkající se penalizací řeší soutěžící nebo kapitán týmu výhradně s rozhodčím.
 • Protest musí být podán bezprostředně rozhodčímu před dalším rozběhem a před opuštěním soutěžní dráhy.
 • Výrok rozhodčího je konečný.

Pravidla štafeta

Pravidla pro soutěž Firefighter Combat Challenge Jihlava 2018 platí, pokud není uvedeno jinak – níže jsou uvedeny změny.


Výstroj 

Požadavky na výstroj jsou stejné pro všechny soutěžící, v souladu s platnými normami výstroje pro hasiče. Izolační dýchací přístroj je nesen pouze jako statická zátěž, není používán pro dýchání. Přístroj jednotný dodaný pořadatelem.


Kategorie štafet

 • Muži
 • Ženy
 • MIX (min 2 ženy ve štafetě)


Štafeta se skládá z 3 – 5 členů. Jeden člen je určen jako kapitán. Během štafetového závodu si závodníci každého družstva předávají mezi sebou štafetový kolík. Tento kolík se musí předat z ruky do ruky. Poté lze kolík upustit nebo odhodit na zem. Při další předávce stejný závodník, který kolík upustil, musí sebrat a předat dalšímu závodníkovi. Jakákoliv ztráta kolíku zastaví činnost celého týmu a to do doby, než dojde k opětovnému předání kolíku, např. při pádu kolíku z věže, případně zapomenutí předávky. Po opětovném předání kolíku je možno pokračovat v soutěži. Během závodu se jednotlivý členové štafety můžou jakkoli měnit, resp. na předem určených místech. Dle rozhodnutí týmu může jeden člen štafety udělat více předávek. V každém případě musí být předávky provedeny v souladu s těmito pravidly.

V závodě štafet se běží eliminační závod. Tzn. Nejlepších 16 štafet postupuje z kvalifikace. Poté se dle klasického pavouka 1 – 16, 2 – 15 atd. běhají rozběhy až na rozběhy o 3. místo a finále o 1. a 2. místo.


Předávací zóna: NEJVYŠŠÍ NP VĚŽE

 • Závodník předává štafetový kolík (dále pouze ŠK) až když je oběma nohama na podestě nejvyššího NP a přitom již došlo k odložení hadice do připraveného boxu. Závodník, který čeká na předávku ŠK, stojí oběma nohama na podestě. Nesmí se držet připraveného lana s upevněným závažím. Poté závodník, který tahal lano se závažím, může udělat další předávku na vrcholu věže a to tak, že oba dva musí stát na podestě, ne na schodišti.


Předávací zóna: PO SEBĚHNUTÍ Z VĚŽE A ZAČÁTKEM KAISER BOXEM

 • Po výběhu ze schodišťového prostoru a sešlápnutím z posledního schodu na zem může dojít k předávce a to ještě před nástupem na Kaiser box. A nebo při předávce ŠK může závodník stát na Kaiser Boxu, ale závodník se nesmí dotýkat palice.


Předávací zóna: PO KAISER BOXU PŘED SLALOMEM

 • Po dokončení disciplíny na Kaiser boxu a odložení palice do vymezeného prostoru může dojít k opětovnému předání ŠK. Předání musí proběhnout před prvním kuželem slalomu.


Předávací zóna: PO SLALOMU A PŘED PROUDNICÍ

 • Mezi posledním kuželem a hadicí s proudnicí.


Předávací zóna: PO PROUDNICI A PŘED FIGURÍNOU

 • Po sestřelení terče vodním paprskem. K předávce může dojít až po uzavření a odložení proudnice. Proudnici může uzavřít pouze závodník, který stříká. Figurínu je možno zvednout, až když závodník táhnoucí figurínu má v ruce ŠK.


Výměna členů v týmu není možná, ani z důvodu zranění nebo nemoci. Pokud k tomuto dojde, sníží se počet členů v týmů např. z 5 na 4.


Pravidla Tandemy

Pravidla pro soutěž Firefighter Combat Challenge Jihlava 2018 platí, pokud není uvedeno jinak – níže jsou uvedeny změny.

 

Výstroj

Požadavky na výstroj jsou stejné pro všechny soutěžící, v souladu s platnými normami výstroje pro hasiče. Izolační dýchací přístroj je nesen pouze jako statická zátěž, není používán pro dýchání. Přístroj je jednotný a dodaný pořadatelem.


Závod je rozdělen na 2 poloviny, každý závodník odběhne jednu půlku. Předávací bod je Kaiser box, a je na rozhodnutí závodníků, zda si předají před započetím činnosti na Kaiser box nebo až po něm, resp. po odložení palice do vyznačeného prostoru.


Tandemy kategorie

 • Muži
 • Ženy
 • Muži nad 40
 • Mix (žena + muž)

Penalizace štafet a tandemů

 • Dotkne-li se soutěžící jakéhokoliv nářadí nebo překážky včetně lana, palice, Kaiser boxu, proudnice nebo figuríny před předáním štafetového kolíku - penalizace 2 sekundy.
 • Nesmí dojít k pomoci od jiného člena týmu – každé porušení penalizace 5 sekund: 
  pokud člen týmu ztratí štafetový kolík, musí ho sám zvednout
  pokud spadne štafetový kolík ze schodů věže, musí pro štafetový kolík ten soutěžící, kterému upadl.
 • Při pádu hadic z věže, ke kutálení hadic v kotouči z věže nebo pádu bude tým diskvalifikován.
 • Vstoupení soutěžícího do dráhy soupeře – 5 sekund penalizace.
 • V případě kontaktu se soupeřem na dráze jakýmkoliv členem týmu – diskvalifikace: v tomto případě poškozený tým má právo požádat o opakování pokusu

Souhrn penalizací štafet a tandemů

Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je:

 • Nedostavení se na start.
 • Běh na špatné dráze.
 • Pokud dojde k pádu hadic z věže.
 • Pokud dojde ke kutálení hadic v kotouči z věže nebo pádu.
 • Pokud závodník nevytáhne hadice na věž v časovém limitu.
 • Narušení dráhy druhého soutěžícího překročením dělící čáry.
 • Jakýkoliv kontakt se soupeřem na dráze.
 • Pokud závodník nedokončí pokus v časovém limitu.
 • Vynechání disciplíny.
 • Nesportovní chování.
 • Použití neschválené výstroje.
 • Úmyslné zničení Challenge zařízení.

 

Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:

 • Pokud bude při vytažení hadic použit box nebo hadice jako schod.
 • Pokud dojde ke zkrácení dráhy nebo shození kuželu.
 • Nedotažení hadice do konečné zóny.
 • Pokud nedojde k sestřelení terče.
 • Neoprávněná osoba na dráze.

 

Důvodem k postihu soutěžícího 5 trestnými vteřinami je:

 • Pokud dojde ke kontaktu rukojeti palice se závažím je každý takový úder penalizován.
 • Za každý neproběhnutý kužel u slalomu.
 • Pokud soutěžící vybočí z vyhrazené dráhy při tažení figuríny.
 • Uchopení figuríny jinak než je předepsáno.

 

Důvodem k postihu soutěžícího 2 trestnými vteřinami je:

 • Pokud hadice přesahuje půdorys boxu.
 • Pokud hadice v kotouči není umístěna v boxu.
 • Pokud dojde k odhození hadice ve 3NP dříve než závodník došlápne jednou nohou na podestu.
 • Za každý vynechaný schod při sestupu z věže.
 • Pokud se palice nedotýká podložky.
 • Za každých 2,5 cm nedotlačeného závaží v Kaiser boxu.
 • Pokud závodník začne stříkat před proběhnutím dveřmi.
 • Pokud závodník neuzavře proudnici.
 • Pokud při průchodu cílovou čárou nemá figurína paty v kontaktu se zemí.

Registrace

Registrace soutěžících bude spuštěna 21.5.2018, na webových stránkách soutěže, kde bude on-line registrační formulář.

Kapacita závodu je omezena na 200 soutěžících, nebudou akceptovány žádné telefonické ani faxové přihlášky.

Žádosti o registraci, které budou obdrženy, budou potvrzeny prostřednictvím e-mailu na adresu z přihlášky.

Po vyplnění formuláře bude soutěžící zařazen na startovní listinu a bude v pozici čekatele do zaplacení poplatku, pak se stává účastníkem soutěže.

Všechny vstupní poplatky je nutné zaplatit nejpozději do 15 dní po on-line registraci.

Poté bude místo nabídnuto náhradníkovi.


Poplatky

Poplatky v měně EUR/CZK. V ceně startovného je zahrnut startovní balíček a polopenze pro závodníky

Jednotlivec 25 EUR 700 Kč
Tandem team 40 EUR 1100 Kč
Štafeta team 50 EUR 1400 Kč

Náhrady a zrušení

Žádosti o vrácení poplatku, která bude obdržena do 14 dní před začátkem soutěže, bude vyhověno

Pozdější žádosti nebude vyhověno, propadá pořadateli na uhrazení nákladu s organizací soutěže.

 

 

Chtěl bych - neznamená nic, chci - dělá divy       Alexandre Vinet

Co mě nezničí, to mě posiluje        Friedrich Nietzsche

 

Copyright © Firefighter Combat Challenge 2017  I   edited by n.e.s.p.i.